8. Območje Natura 2000

Natura 2000 je omrežje v Evropi, ki predstavlja območje varstva dediščine. Njegov glavni cilj je zaščititi in ohraniti biotsko raznolikost za prihodnje rodove. Z omrežjem Natura 2000 želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste, ki so tipične, redke ali ogrožene. Tako osveščamo posameznike o pravilni uporabi območij, ki bodo vplivala na trajnostni razvoj Slovenije. Klasični kras je izjemno pester in ohranjen ter je kot tak skoraj v celoti zajet v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, Natura 2000.